Έντονη υπόδειξη του Ελ.Συν. για τήρηση προθεσμιών έκδοσης & εξόφλησης ΧΕΠ

Με τις υπ’ αριθμ. 234 και 235/2019 πράξεις του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκε πως με τις διατάξεις του άρθρου 69Ζ του Ν. 4270/2014, όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 99 του Ν. 4583/2018, επιβάλλεται η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και η εξόφλησή τους εντός ορισμένων προθεσμιών. Οι διατάξεις αυτές έχουν την έννοια της έντονης υπόδειξης προς τους έχοντες τα αντίστοιχα καθήκοντα υπαλλήλους για ταχεία ενέργεια με στόχο την ταχύτερη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δημοσίων φορέων προς τους ιδιώτες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν λόγο μη νομιμότητας της σχετικής δαπάνης, η οποία εξοφλείται εκτός των προθεσμιών αυτών.

 

Θανάσης Παζαρλόγλου

Γενικός Διευθυντής
Συνδέσμου Δήμων Δυτικής
Θεσσαλονίκης