Αρμοδιότητα του Δημάρχου η έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Με βάση την υπ’ αριθμ.216/2019 Πράξη του Κλιμακίου Π.Ε.Δ. στο VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίουαρμόδιο όργανο για την έγκριση των δημοτικών δαπανών που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 είναι ο Δήμαρχος, εκτός αν απαιτείται εξειδίκευση της πίστωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018.

 

Θανάσης Παζαρλόγλου

Γενικός Διευθυντής
Συνδέσμου Δήμων Δυτικής
Θεσσαλονίκης