Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απασχόληση Αντιρρησιών συνείδησης σε ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και ΝΠΔΔ

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 70463 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία) για το έτος 2022“, με το οποίο καλούνται οι Δήμοι, οι Περιφέρειες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών και οι Σύνδεσμοι ΟΤΑ, σε περίπτωση ενδιαφέροντός τους να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος (2022) Αντιρρησίες συνείδησης, που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, να αποστείλουν στη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τα Υποδείγματα Α (Τροφή & Στέγη) και Β (με παροχή Μισθού), διαβιβαστικό Έγγραφο, υπογεγραμμένο σε 2 αντίτυπα.

Οι φορείς που δεν επιθυμούν να απασχολήσουν αντιρρησίες συνείδησης δεν απαιτείται να ενημερώσουν σχετικά το Υπουργείο.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής του εγγράφου ορίζεται η 19η Νοεμβρίου 2021.