Μεταβατική διαδικασία εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή του άρθρου 73 του ν. 4412/2016

Σε συνέχεια της έκδοσης της Υπ’ Αριθμ. 102080/24.10.2022 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 5623/02.11.2022 τεύχος Β’), η ισχύς των διατάξεων της οποίας αρχίζει την 21η Νοεμβρίου 2022, εκδόθηκε η Υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 107695 – 10/11/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποια παρέχονται Οδηγίες σχετικά με τη μεταβατική διαδικασία Εξέτασης επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4782/2021.