Ενιαίο τέλος για το Δ’ τρίμηνο του 2021 στους Δήμους, με μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1752/11-04-2022, η υπ. Αριθμ. οικ. 191349 – 05/04/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, με τίτλο: “Καταβολή ενιαίου τέλους για το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2021 στους Δήμους, εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27)“.

Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ αποφασίστηκε η απόδοση του ενιαίου τέλους τετάρτου τριμήνου, έτους 2021, στους Δήμους εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για την αποπληρωμή των οφειλόμενων τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ακίνητης περιουσίας, συνολικού ποσού 809.387,60 €, όπως υπολογίζεται βάσει του αριθμού των διαμενόντων στις εν λόγω μονάδες κατά την τελευταία ημέρα των μηνών Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 195 του ν. 4662/2020 και αναλύεται ανά Δήμο, σε επισυναπτόμενους Πίνακες.