Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 215/20776 – 30/03/2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Παράταση της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης και του χρόνου άσκησης αρμοδιοτήτων υπηρεσιών δόμησης των Δήμων”.

Συγκεκριμένα:

  1. Έως τις 31/05/2022 συνεχίζεται η παρεχόμενη διοικητική υποστήριξη για τις οριζόμενες στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010 αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στους Δήμους, όπως προβλέπεται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 95 του ν. 3852/2010.
  2. Η 1η Ιουνίου 2022 αποτελεί το νέο χρονικό σημείο έναρξης άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από τους Δήμους που υποστηρίζονται διοικητικά.
  3. Με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4915/2022, τροποποιείται το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 και προβλέπεται η 1η Ιουνίου 2022 ως νέος χρόνος σύστασης και λειτουργίας Υπηρεσιών Δόμησης σε κάθε Δήμο, εφόσον μέχρι τότε δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 Προεδρικό διάταγμα.
  4. Σύμφωνα με το άρθρο 112 του Νόμου 4915/2022, η ισχύς των Άρθρων 20 και 21 του ίδιου Νόμου αρχίζει από τις 28.02.2022.