Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών Προσώπων 2019: Τύπος, περιεχόμενο και δικαιολογητικά υποβολής

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ B’ 1753 – 7/5/2020  η υπ’ Aριθμ. A 1101/2020 Aπόφαση του Διοικητή της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: ” Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013″.