ΦΕΚ 7 Α’ / 08-01-2013 για την Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρί− ων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο, παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012.

08/01/2013

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων διαδικασίας και κριτηρίων κινητικότητας υπαλλήλων κατά το άρθρο πρώτο,παρ. Ζ (υποπαρ. Ζ.1 και Ζ.2), του ν. 4093/2012.