ΦΕΚ 215 Α’/05-11-2012 Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 122.

19/11/2012

Κανονισμός λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)