Μη κατηγοριοποιημένο

Υπουργείο Εσωτερικών

image_pdfimage_print
 1. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18200 – 13/3/2020 “Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ”
 2. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”
 3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18209 – 13/3/2020 “Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας,προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”
 4. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18318 – 13/3/2020 “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.”
 5. Απαντήσεις Ερωτημάτων ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον COVID-19
 6. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18610-16/3/2020:”Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό – παροχή στοιχείων”
 7. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18639 – 16/3/2020 : ” Ενημέρωση επί των ρυθμίσεων των από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. “
 8. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 : ” Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 9. Εγκυκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18659 – 17/3/2020 : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 10. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18779_2020-03-17_COVID19 : ” Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ – Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). “
 11. ΥΠ.ΕΣ. – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 διευκρινιστικη για κοινωνικες υπηρεσιες : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 12. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18926 18/3/2020 : ” Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια
  εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού “
 13. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19238 20/3/2020 : ” Κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για τους ΟΤΑ “
 14. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19244 22/3/2020 : ” Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. “
 15. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196 : ” Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 16. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19815 24/3/2020 : ” Παράταση προθεσμίας ανάρτησης «Πλάνου Εργασιών Έκτακτης Ανάγκης» “