Υπουργείο Εσωτερικών

 1. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18200 – 13/3/2020 “Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ”
 2. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”
 3. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18209 – 13/3/2020 “Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας,προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”
 4. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18318 – 13/3/2020 “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.”
 5. Απαντήσεις Ερωτημάτων ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον COVID-19
 6. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18610-16/3/2020:”Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό – παροχή στοιχείων”
 7. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18639 – 16/3/2020 : ” Ενημέρωση επί των ρυθμίσεων των από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. “
 8. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 : ” Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 9. Εγκυκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18659 – 17/3/2020 : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 10. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18779_2020-03-17_COVID19 : ” Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ – Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). “
 11. ΥΠ.ΕΣ. – 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 διευκρινιστικη για κοινωνικες υπηρεσιες : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 12. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18926 18/3/2020 : ” Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια
  εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού “
 13. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/110/οικ.8189 20/3/2020: “Νέες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 14. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19238 20/3/2020 : ” Κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για τους ΟΤΑ “
 15. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19244 22/3/2020 : ” Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. “
 16. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196 : ” Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 17. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19815 24/3/2020 : ” Παράταση προθεσμίας ανάρτησης «Πλάνου Εργασιών Έκτακτης Ανάγκης» “
 18. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 20930 31/3/2020 : ” Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων “
 19. ΥΠ.ΕΣ. 20203 27/03/2020: ” Καταγραφή τετράμηνων συμβάσεων από τους ΟΤΑ α΄ και β’ βαθμού, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονωϊού. “
 20. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632: “Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 21. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 22494 8/4/2020: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της Π.Ν.Π <<Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις>> (ΦΕΚ 75/ Α’ / 30-3-2020).”
 22. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 24943 21/4/2020: “Διακριτή παρακολούθηση δαπανών των φορέων του υποτομέα των ΟΤΑ λόγω υλοποίησης μέτρων προστασίας της δημοσίας υγείας και της οικονομίας από τον COVID-19. “
 23. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 26709 29/4/2020: “Περαιτέρω διευκρινίσεις επί θεμάτων αναφορικά με τη διοίκηση και λειτουργία των νομικών προσώπων των Ο.Τ.Α”
 24. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246 29/4/2020: “Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 25. ΥΠ.ΕΣ. 27075 4/5/2020: ” Άμεσο κόστος αντιμετώπισης της COVID-19 πανδημίας.”
 26. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/114/9708 8/5/2020: “Σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 27. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670 18/5/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 28. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486  26/5/2020: “Λειτουργία υπηρεσιών του Δημοσίου – Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 29. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102  28/5/2020: “Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων”
 30. Εγκύκλιος 162 ΥΠ.ΕΣ. 33164 29/5/2020: “Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών”
 31. Εγκύκλιος 163 ΥΠ.ΕΣ. 33282 29/5/2020: “Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων”
 32. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 29/5/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 33. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 34369 3/6/2020: “Επαναλειτουργία παιδικών χαρών των Ο.Τ.Α.”
 34. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682 9/6/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 35. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705 30/6/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 36. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/123/14268 29/7/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 37. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/124/ΟΙΚ.15984 17/8/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 38. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 31/8/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 39. Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 57759 12/9/2020: “Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω COVID-19”
 40. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316 20/9/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 41. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/127/17682 22/9/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 42. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 60249 22/9/2020: “Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.”
 43. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/128 /17765 02/10/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 44. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129 /18771 13/10/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”
 45. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131 /οικ.19907 23/10/2020: “Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού”