Υποβολή σχεδίου πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων στο ΥΠ.ΕΣ. έως τις 20/2

Δημοσιεύτηκε, η υπ’ Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526 – 31/01/2023 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: “Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027.”.