Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. περί της δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής”

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. 89865-28/08/2020 – 28/8/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Εσωτερικών – Επικράτειας, με θέμα: “Τροποποίηση της υπ΄αρ. 71383/8-7-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014- 2020» (Β’ 2774).”