Τροποποίηση Καταστατικού Αθλητικών Σωματείων έως τις 30/06/2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30 του ν. 4809/2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους έως και τις 30.06.2022, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) περί τροποποίησης του καταστατικού προς εναρμόνιση με τις αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις, λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, κατά παρέκκλιση από κάθε διαφορετική καταστατική πρόβλεψη. Έως ότου γίνει η προσαρμογή του καταστατικού, οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο διατάξεις κατισχύουν κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, αίρεται αυτοδικαίως η ειδική αθλητική αναγνώριση, που είτε έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 28 του ν. 2725/1999, είτε λογίζεται ως χορηγηθείσα κατά την παρ. 5 του άρθρου 135 του ιδίου ως άνω νόμου. Η σχετική διαπιστωτική πράξη περί της αυτοδίκαιης άρσης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ειδικότερα τα αθλητικά σωματεία θα πρέπει εφεξής να λαμβάνουν υπόψη τους τα κάτωθι δεδομένα, με βάση την ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία:

Α. Ως προς τη σχέση αθλητικού σωματείου – Αθλητικής Ομοσπονδίας

Β. Ως προς τα κωλύματα εγγραφής μελών

Γ. Ως προς τις μεταγραφές αθλητών

Δ. Ως προς τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων