Τροποποίηση Διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας βάσει του Ν.4674/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ.πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/ 521/οικ.10972 – 27/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: ” Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας- Τροποποίηση διατάξεων βάσει του ν. 4674/2020 ( Α΄ 53) Τροποποίηση διατάξεων του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας “.