Συστάθηκε η Επιτροπή για την αναμόρφωση του Ν.4412/2016

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1686- 4/5/2020 η υπ’Αριθμ. 40597  Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: “Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για τη σύνταξη προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών.”