Σχετικές Αποφάσεις-Εγκύκλιοι

 1. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 11/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.”
 2. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 14/3/2020 “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”
 3. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 20/3/2020 ” Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. “
 4. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18200 – 13/3/2020 “Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 10 της ΠΝΠ”
 5. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874 “Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό”
 6. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 29 – 12/3/2020 “Διευκρινίσεις σχετικά με τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού COVID 19”
 7. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18318 – 13/3/2020 “Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.”
 8. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18209 – 13/3/2020 “Έκτακτη κατανομή ποσού 10.770.000,00€, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020 στους Δήμους της Χώρας,προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19”
 9. Απαντήσεις Ερωτημάτων ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με τον COVID-19
 10. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18610-16/3/2020:”Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό – παροχή στοιχείων”
 11. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18639 – 16/3/2020 : ” Ενημέρωση επί των ρυθμίσεων των από 11 Μαρτίου 2020 (Α’ 55) και 14 Μαρτίου 2020 (Α’ 64) Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων και των περιφερειών. “
 12. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000 : ” Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “
 13. Εγκυκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18659 – 17/3/2020 : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης – Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 14. Απόφαση-Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-1648-17.03.2020 : ” Μερική αναστολή της λειτουργίας της ΕΑΑΔΗΣΥ Προσαρμογή σύμφωνα με νεότερη εγκύκλιο. “
 15. Οδηγίες για την Τηλεδιάσκεψη : ” Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr. “
 16. ΦΕΚ Β 850 – 13/3/2020:  “Αντικατάσταση της υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539). “
 17. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18779_2020-03-17_COVID19 : ” Γνωστοποίηση των ρυθμίσεων από 11-3-2020 και 14-3-2020 Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται από τους ΟΤΑ – Γνωστοποίηση του με αρ. πρωτ. Γρ. Προέδρου 29/12-3-2020 εγγράφου του Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). “
 18. ΥΠΕΣ- 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 διευκρινιστικη για κοινωνικες υπηρεσιες : ” Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19 “
 19. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 18926 18/3/2020 : ” Λειτουργία υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια
  εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού “
 20. Δελτίο Τύπου Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 19.03.2020 : ” 22 χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για όλα τα νέα μέτρα και τις ρυθμίσεις σχετικά με τον κορωνοϊό “
 21. Έγγραφο Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 1722-20.03.2020 : ” Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορ ω νοϊού COVID 19. “
 22. 18 χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πολιτών σε όλη την επικράτεια
 23. ΦΕΚ 943 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 : ” Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171) σε όλη την Επικράτεια, για το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 και επιμέρους ρυθμίσεις λειτουργίας αυτών από 23.3.2020 έως και 30.4.2020.”
 24. ΦΕΚ 944 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20009 : ” Επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορισμού κυκλοφορίας κάθε τύπου πλοίων και σκαφών καθώς και του απόπλου και κατά- πλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού CΟVID-19, για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 21.4.2020 και ώρα 06:00. “
 25. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19238 20/3/2020 : ” Κατάρτιση πλάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης για τους ΟΤΑ “
 26. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. 19244 22/3/2020 : ” Λειτουργία των υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού. “
 27. ΦΕΚ 947 Αριθμ. Α. 1051 21/3/2020 : ” Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. “
 28. Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111 /οικ.8196 : ” Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού “