Σχέδιο Νόμου Υπ.Εσ.

Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση, την αποκεντρωμένη διοίκηση και την μεταναστευτική πολιτική – ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ