Ρυθμίσεις Αδειών και Διευκολύνσεις Δημοσίων Υπαλλήλων

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102 – 28/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: “Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων”.