Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2995-20/7/2020 η υπ’ Αριθμ. 18806 ΕΞ 2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας με θέμα: “Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες Φορολογικού Μητρώου» σε Φορείς του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.”.