Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 5329 – 14/10/2022 , η υπ’ Αριθμ. 40956 ΕΞ 2022 – 11/10/2022 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας, με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων, μέσω του κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης”.