Παράταση “Κατάστασης Συμφωνητικών” Α’ τριμήνου 2020

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 1474-17/4/2020 η υπ’ αριθμ. Α.1090/2020 απόφαση του Διοικητή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: “Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» Α’ τριμήνου 2020.”.

Συγκεκριμένα:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω εφαρμογής TAXISnet, της «Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 ν. 1882/1990» του Α’ τριμήνου 2020 (Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2020): 20/7/2020 (αντί 20/4/2020).