Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμματισμού προσλήψεων

Ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα της Απογραφής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου η παράταση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2021, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/79/οικ.15048/29-07-2020 (ΑΔΑ: 9ΦΗ446ΜΤΛ6-ΣΧΚ) εγκυκλίου, μέχρι και τις 28-08-2020.