Παράταση ανάρτησης συντελεσθέντων δαπανών φορέων του άρθρου 10 του Ν.3861/2010 στη Διαύγεια

Δημοσιεύτηκε η υπ’Α. Π.: 11258 ΕΞ 2020 – 7/5/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: ” Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την παράταση εφαρμογής των προβλέψεων του άρθρου 10Β του Ν.3861/2010. “.