Νεότερη Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. σχετικά με την αξιολόγηση προσωπικού του δημοσίου τομέα

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ.Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/5/οικ.17012- 8/9/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2019 – Εξαίρεση άρθρου 16 παρ. 2γ του ν.4369/2016”