Μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

Δημοσιεύθηκε, το υπ’ Α. Π.: 6052 ΕΞ 2022 – 18/02/2022 Έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υποσυστημάτων ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες και ΚΗΜΔΗΣ».