Μετάταξη Υπαλλήλων στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5330 – 14.10.2022, η υπ’ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1086/οικ.16154/12-10-2022 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την διαδικασία μετάταξης των υπαλλήλων στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών της Διοίκησης, του άρθρου 104 του Ν. 4622/2019.

Συγκεκριμένα, οι Υπάλληλοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το ειδικό πρόγραμμα πιστοποίησης «Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων, για την ένταξη στον Κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών», όπως προβλέπεται στην υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/76/οικ.5694/8.04.2022 (Β’ 1954/ 19.04.2022), γνωστοποιούνται αμελλητί από το ΕΚΔΔΑ στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, προκειμένου να εξετάζεται το παραδεκτό της μετάταξης στον διυπουργικό κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών.