Μείωση των πάσης φύσεως ανταποδοτικών δικαιωμάτων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, Γραφείων και Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3242-4/8/2020 η υπ’ Αριθμ. 3113.11/46794/20 – 20/7/2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: ” Μείωση των υπέρ των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ανταποδοτικών δικαιωμάτων.”