1

Λογαριασμοί λογιστικού Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 156 του Ν.4270/14: “Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται:

  1. Η πλήρης ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του προεδρικού διατάγματος της παρ.3
  2. Η ανάπτυξη των ταξινομήσεων του προϋπολογισμού
  3. Οι λογιστικές πολιτικές για την αρχική αναγνώριση, τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, την παρουσίαση των στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τα στοιχεία αυτά, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και
  4. Κάθε άλλο ειδικότερο θέμα. ”.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω Διάταξης, δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ Β’ 5881 – 21/11/2022, η Υπ’ Αριθμ. 2/181062/ΔΠΓΚ/17.11.2022 Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, “Οικονομική ταξινόμηση του κρατικού προϋπολογισμού και ανάπτυξη του βασικού σχεδίου λογαριασμών του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης.”.