Κοινή Απόφαση ΔΙΑΔΠ /Φ.Α. 2.1./9780/ 12-04-2012 Υπουργών Διοίκ. Μετ. & Ηλεκτρ. Διακύβ. και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.