Κατευθυντήρια οδηγία Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για ζητήματα Δημοσίων Συμβάσεων

Δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ.πρωτ.2133-15/4/2020 Κατευθυντήρια Οδηγία 24(Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. με θέμα: “Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19,καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του”