Ηλεκτρονική τιμολόγηση κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και κάθε κατηγορίας Δαπανών

Δημοσιεύτηκε, η Υπ. Α.Π.: οικ. 172388 ΕΞ 2022/ 24.11.2022 Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων, που λαμβάνουν ήδη οι φορείς του Δημοσίου Τομέα από τους οικονομικούς φορείς, κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτου αξίας, καθώς και σε αυτά που εκδίδονται για κάθε κατηγορία δαπάνης των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του Ν. 4601/2019 για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του Ν.4972/2022, και υπενθυμίζονται οι ιστότοποι στους οποίους μπορούν να δουν οι φορείς αναλυτικές Οδηγίες.

Υπενθυμίζεται, ότι ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης των οικονομικών φορέων, για έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων προς τους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, το πεδίο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθοριστεί με την έκδοση κοινής υπουργικής Απόφασης, όπως προβλέπεται με την προσθήκη 3ης παραγράφου στο άρθρο 154 του Νόμου 4601/2019.