Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 2747- 6/7/2020 η υπ’Αριθμ. 15660 ΕΞ 2020 – 15/6/2020 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας με θέμα: “Εφαρμοστική απόφαση του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών, βάσει του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).”