Επιχορήγηση Ο.Τ.Α. για «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων»

Εκδόθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», του Μέτρου 8, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Δυνητικοί δικαιούχοι για την ένταξη και χρηματοδότηση προτάσεων είναι οι:

 1. Δασικές Υπηρεσίες
 2. Δήμοι κάτοχοι ή διαχειριστές δασών και δασικών εκτάσεων και οι ενώσεις τους.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθούν δράσεις πρόληψης ζημιών σε δάση έναντι βιοτικών και αβιοτικών απειλών. Ως τέτοιες ορίζονται;

 1. οι πυρκαγιές
 2. οι παθογόνοι οργανισμοί και
 3. τα πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο του Υπομέτρου θα υλοποιηθούν ενέργειες που σχετίζονται με την κατασκευή και βελτίωση προστατευτικών υποδομών, υποδομών παρακολούθησης των δασών καθώς και με ειδικούς δασοκομικούς χειρισμούς που απαιτούνται κατά περίπτωση για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης των ανωτέρω απειλών. Είναι δυνατόν να αναλαμβάνεται προληπτική δράση που καλύπτει παραπάνω από μία απειλές.

Ως πεδίο εφαρμογής ορίζονται όλα τα δάση και οι δασικές εκτάσεις της επικράτειας.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 53.000.000 € και κατανέμεται κατά δράση ενδεικτικά ως ακολούθως:

Α/Α ΔΡΑΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 Δασικές Πυρκαγιές 30.000.000
2 Παθογόνοι Οργανισμοί 8.000.000
3 Πλημμυρικά Φαινόμενα 15.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 53.000.000

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι δαπάνες οι οποίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του Υπομέτρου 8.3 είναι οι εξής:

Πυρκαγιές:

 1. Δαπάνες κατασκευής ή/και συντήρησης προστατευτικών υποδομών όπως:α. Δασικά μονοπάτια και δασικές οδοί με σκοπό την βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αντιπυρικής προστασίας
  β. Σημεία υδροδότησης (υδατοδεξαμενές, υδρομαστεύσεις, κλπ) συμπεριλαμβανομένων και έργων για τη συντήρηση και τη βελτίωση του δικτύου των σημείων υδροληψίας για τον ανεφοδιασμό των μέσων κατάσβεσηςγ. Αντιπυρικές λωρίδες και άλλες ζώνες ή σημεία ασυνέχειας της καύσιμης ύλης
 2. Δαπάνες προληπτικών δασοκομικών χειρισμών όπως:α. Μικρά τεχνικά έργα για τη βελτίωση και την αποκατάσταση της βατότητας των υφιστάμενων δασικών δρόμων αντιπυρικής προστασίαςβ. Καθαρισμοί παρεδάφιας ή άλλης βλάστησης, διαφοροποίηση της δομής του δάσους με χρήση λιγότερο εύφλεκτων δασικών ειδών
 3. Δαπάνες εγκατάστασης ή/ και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης πυρκαγιών συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, συστημάτων ανίχνευσης δασικών πυρκαγιών, επικοινωνιακού εξοπλισμού

Ρητά αποκλείονται από τις επιλέξιμες δαπάνες, δαπάνες συντήρησης που σχετίζονται με γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις επί αγροτικών εκτάσεων/αγροτεμαχίων.

Σημειώνεται ότι σε ότι αφορά τις υποδομές με στόχο την καταπολέμηση των πυρκαγιών, δηλαδή υποδομές για την προσγείωση και τον ανεφοδιασμό αεροπλάνων ή/και ελικοπτέρων, αυτές μπορεί να χρηματοδοτηθούν μόνο αν προορίζονται για μη εμπορικούς σκοπούς.

Παθογόνοι Οργανισμοί:

 1. Δαπάνες εγκατάστασης ή/και βελτίωσης εξοπλισμού και συστημάτων παρακολούθησης εμφάνισης παθογόνων οργανισμών συμπεριλαμβανομένων δικτύου/ων δοκιμαστικών επιφανειών, επικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλων κατά περίπτωση συστημάτων.
 2. Δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών για την πρόληψη της εξάπλωσης παθογόνων οργανισμών σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας που απορρέουν από το νομικό πλαίσιο (εθνικό/ ΕΕ) που τα διέπει, όπως κοπή, καύση, απομάκρυνση δέντρων κ.α.

Χείμαρροι:

 1. Δαπάνες κατασκευής ορεινών αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων αποφυγής επιπτώσεων των πλημμυρών και της διάβρωσης των εδαφών.
 2. Συνοδευτικά έργα που σχετίζονται με την υλοποίηση των ανωτέρω.

Ρητά αποκλείονται οι παραγωγικές υποδομές, όπως π.χ. οι κορμοπλατείες ή οι υποδομές φόρτωσης δασικών προϊόντων.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης. Η ενίσχυση ανέρχεται σε ποσοστό 100% των επιλέξιμων δαπανών. Είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής.

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων πράξεων ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €).

Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση εδώ.

Πηγή: forest.gr