Επίδομα Θέσης Ευθύνης

«Επίδομα θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους οργανικών μονάδων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού».