Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και άδειας οδήγησης, σε φορείς του δημοσίου, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής και Οδηγίες για την διαδικασία ταυτοποίησης

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ 3982 – 27/07/2022, η υπ’ Αριθμ. 4082 – 26/07/2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Προστασίας του Πολίτη – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών – Επικρατείας, με την οποία καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για τη λειτουργία της ειδικής αυτής ηλεκτρονικής εφαρμογής και εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την επίδειξη των τηρούμενων στην εφαρμογή εγγράφων για τον σκοπό της ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου κατά τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας ή ταυτοποίησης αυτών από φορείς του δημόσιου τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Επίσης, με την υπ’ Α.Π.: 4090 – 27/7/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και σε συνέχεια της ανωτέρω ΚΥΑ, παρέχονται επιπρόσθετες οδηγίες για τη διαδικασία ταυτοποίησης φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Άρθρου 80 του Ν. 4954/2022.