Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ βάσει του Ν.4674/2020

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540 – 23/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» – Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ.”