Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α ́ 31-7-2017)

Δημοσιεύτηκε η υπ’ Αριθμ. Πρωτ.: 43024 – 8/7/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Ενημέρωση περί διατάξεων του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄ 31-7-2017).”