Εγκύκλιος 44/ 26-07-2012 Υπουργού Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση των δομών που εποπτεύονται από Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.