Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για τη σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Δημοσιεύτηκε η υπ’Αριθ. Πρωτ. : 37260 – 16/6/2020 Εγκύκλιος 200 του Υπουργείου Εσωτερικών,με θέμα: “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης –
Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των Ν.4674/2020 (Α’ 53) και Ν. 4690/2020 (Α’ 104)