Εγγρ. 8321 12/03/2012 Υπουργ. Αναπτ. Οδηγ. για την εκμεταλ. της Ζώνης Λιμένα

19/03/2012

Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής.