Διευκρινίσεις για την υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου

Δημοσιεύτηκε η με αρ.πρωτ.65531 – 20/3/2020 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: “Υπαγωγή των υπαλλήλων-λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ’εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020”

Παραθέτουμε 5 σημεία που χρήζουν διευκρίνισης υπό μοφή ερωτήσεων:

  1. Πόσες ΑΠΔ υποβάλλονται;

Οι ΑΠΔ που πρέπει να υποβάλλονται στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ είναι δύο (2). Μία για τους υπαλλήλους Ιδιωτικού Δικαίου (αορίστου και ορισμένου) και μία για τους Δημοσίου Δικαίου. Συνεπώς, όσοι υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου έχουν ενταχθεί στην ασφάλιση του ΙΚΑ θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην νέα ΑΠΔ, Δημοσίου Δικαίου. Όσοι υπάλληλοι έχουν συμπεριληφθεί στην ΑΠΔ Ιανουαρίου Ιδιωτικού Δικαίου, θα συμπεριληφθούν στην ΑΠΔ Δημοσίου Δικαίου και θα αφαιρεθούν από την ΑΠΔ του Ιδιωτικού Δικαίου. Θα ακολουθήσει διευκρινιστική εγκύκλιος από τον e-ΕΦΚΑ.

  1. Είναι υποχρεωτικός ο αριθμός μητρώου ΙΚΑ για τους υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου;

Ο ΑΜ ΙΚΑ στους υπαλλήλους Δημοσίου Δικαίου δεν είναι υποχρεωτικός. Η εγκύκλιος αναφέρει πως υποχρεωτικά στοιχεία στην καταχώριση είναι ο ΑΜΚΑ, τα στοιχεία ταυτότητας και ο Α.Φ.Μ.

  1. Πώς απεικονίζεται η εισφορά υπέρ Πρόνοιας υπαλλήλων ΙΔΑΧ;

Η εισφορά υπέρ Πρόνοιας υπαλλήλων ΙΔΑΧ, απεικονίζεται με ξεχωριστή εγγραφή με χρήση νέας κωδικοποίησης για την οποία θα δοθούν νεότερες οδηγίες.

  1. Πώς απεικονίζονται απασχολούμενοι Μηχανικοί, Υγειονομικοί στην ΑΠΔ;

Για Μηχανικούς και Υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ – ΙΔΟΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ κλάδου κύριας σύνταξης υπολογίζονται από 1/7/2018 και εφεξής επί των πάσης φύσεως τακτικά καταβαλλομένων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.4670/2020. Όσον αφορά τα ποσοστά και την απεικόνιση της ασφάλισής τους για τη χρονική περίοδο 1/1/2017-31/12/2018 έχουν εφαρμογή οι σχετικές αριθ. 6 και 18 εγκύκλιοι ΕΦΚΑ. Ειδικά για τον υπολογισμό των εισφορών υπέρ πρόνοιας και για χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και εφεξής σύμφωνα με τους Ν. 4578/2018 και Ν. 4670/2020 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

  1. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου;

Η πλατφόρμα για την υποβολή ΑΠΔ Δημοσίου έχει ανοίξει Οι χρήστες κάνοντας είσοδο στην παλαιά πλατφόρμα, επιλέγουν «άλλες εφαρμογές» και έχει προστεθεί στις επιλογές η ΑΠΔ Δημοσίου.