Δημοσιεύτηκε το έντυπο Ν για το 2015

28/4/2016

 

Με την ΠΟΛ.1049/2016 (ΦΕΚ Β’ 1238 – 27/4/2016) δημοσιεύτηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Νομικών προσώπων και οντοτήτων φορολογικού έτους 2015 (έντυπο Ν). Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 30 Ιουνίου 2016.

Σύμφωνα με το α.46 του Ν.4172/2013 (που καθορίζει τη φορολογία εισοδήματος από 1.1.2014), οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από κεφάλαιο (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, ακίνητη περιουσία) και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου (στους τόκους περιλαμβάνονται και οι τόκοι καταθέσεων).

Επομένως, αφού πρώτα συμπληρώσουμε τα ένυπα Ε2 & Ε3, συμπληρώνουμε τον πίνακα 3 και κατόπιν τον πίνακα 2 του εντύπου Ν.