Δημοσίευση αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού

01/03/2012

Δημοσίευση αποφάσεων για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού