Γνωστοποίηση Ρυθμίσεων του άρθρου 31 του Ν.4670/2020

Δημοσιεύτηκε το υπ’Αρ.Πρ.: Φ80020/οικ. 12029/Δ16/310 – 29/4/2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα: ” Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 31 «Αντικατάσταση άρθρου 35 ν. 4387/2016» του ν. 4670/2020 (Α/43).”