Γενικό Έγγραφο Ε41/166 23/04/2012 Ι.Κ.Α. για έλεγχο δημοσίων έργων με φορέα εκτέλεσης τους Ο.Τ.Α. ή τις Δημ. και Κοινότ. Επιχειρήσεις καθώς και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.