Αρ.Πρωτ.:199366/0092 ,Yπουργείο Οικονομικών γαι τις εισφορές αιρετών οργάνων των ΟΤΑ.

13/12/2012

Εισφορές αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της παρ.1 των άρθρων 93 και 182 του ν.3852/2010 που λαμβάνουν αντιμισθία.