Αριθ. Πρωτ.: οικ. 24797/1713/13-11-2012 Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

19/11/2012

Διευκρινήσεις επί της προβλεπόμενης από το άρθρο 38 παρ. 2 περιπτ. β΄ ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ.