Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23440/ 12-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για πρόσληψη προσωπικού προς κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.

26/06/2012

Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών.