Απόφαση 54706 – 30/12/2011,υπουργού εσωτερικών

29/02/2012

Καθορισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και διαμερισμάτων