Απόφαση 23442/ 12-06-2012 Υπουργού Εσωτερικών για επιχορήγηση Δήμων από τους Κ.Α.Π. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων τους καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν.